(0232) 382 00 04

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » ILACLAMA

İlaçlama

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin çalışma usûl ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşların (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, halk sağlığı alanında (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) biyosidal ürün kullanılarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların işyerleri ile resmi kurum ve kuruluşların izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve çalışan personeli kapsar.

(Ek fıkra:RG-21/5/2011-27940) Bakanlıkça halkın genel kullanımı için izin verilen biyosidal ürünlerle yapılan bireysel uygulamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

Sağlık teşkilatı: Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra hizmet birimlerini,

Halk sağlığı alanı: Ev, otel,  okul, hastane, işyeri, üretim yeri, fabrika benzeri; halkın yemesi, içmesi, eğlenmesi, spor yapması gibi insan yerleşim ve çalışma yerleri ve gündelik yaşamıyla ilgili fiziki mekanlar ve çevreyi,

Zararlı organizma: İnsanlara, insan faaliyetlerine veya insanların kullandıkları veya ürettikleri ürünlere; hayvanlara yada çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü organizmayı,

Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan  herhangi bir hedef organizma üzerinde  kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatları,

İnsektisit: (Mülga:RG-21/5/2011-27940)

Rodentisit: (Mülga:RG-21/5/2011-27940)

Mollusisit: (Mülga:RG-21/5/2011-27940)

Kaçırıcı (Repellent): (Mülga:RG-21/5/2011-27940)

İlaçlama: (Mülga:RG-21/5/2011-27940)

Alet ve cihaz: (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Uygulamada kullanılan nakil araçları da dahil olmak üzere motorlu, motorsuz, sabit veya seyyar her çeşit alet, araç ve makine ile bunların çalıştırılması için gerekli malzemeleri,

Gereç: (Değişik:RG-21/5/2011-27940) Ürün hazırlama ve ürün uygulamada kullanılan su kapları, içerisinde hazırlama kapları,  nakil kapları, su tulumbaları, çadır, örtü, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauçuk eldivenler, çizmeler, gözlük siperler gibi koruyucu malzemeyi,

İzin: (Değişik:RG-21/5/2011-27940) Biyosidal ürünleri kullanarak zararlılarla mücadele etmek isteyenlere verilen belgeyi,

Genel Müdürlük: (Ek:RG-21/5/2011-27940) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Müdürlük: (Ek:RG-21/5/2011-27940) İl Sağlık Müdürlüğünü,

Eğitim Veren Kuruluş: (Ek:RG-21/5/2011-27940) Bakanlıkça uygulayıcı eğitimi için yeterliliği tespit edilerek belgelendirilmiş kurum ve kuruluşları,

Uygulama: (Ek:RG-21/5/2011-27940) Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini,

Uygulayıcı: (Ek:RG-21/5/2011-27940) Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerle yapılan zararlı mücadelesini fiilen yapan kişiyi,

Mesul Müdür: (Ek:RG-21/5/2011-27940) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen meslek gruplarından birine sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan kişiyi,

Ekip Sorumlusu: (Ek:RG-21/5/2011-27940) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen meslek gruplarından birine sahip olup, uygulama ekibinin başında bulunan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Alma ve Başvuru Şartları

İzin alma zorunluluğu

Madde 5 — Bakanlık tarafından uzman nezaretinde kullanılması şartıyla izin verilen; (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin müdürlüğüne müracaat ederek izin alması zorunludur.

Başvuru için gereken belgeler

Madde 6 — Zararlılara karşı (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) biyosidal ürün kullanarak mücadele yapmak isteyen başvuru sahipleri bizzat veya mesul müdür vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Dilekçe eki dosyada;

a) (Değişik:RG-15/10/2005-25967) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği; 100 kg/litre'den fazla (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürün bulundurulamayan iş yerine üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği, eğer 100 kg/litre'den fazla depolama yapılacaksa depolama yerine ait ikinci sınıf gayri sıhhi müessese niteliğinde ilgili makamdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği,

b) Mesûl müdür sözleşmesi ve Bakanlıkça belirlenen eğitime katıldığına dair sertifika,

c) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Mesûl müdüre ait diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti,

d) (Değişik:RG-15/10/2005-25967) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen ekip sorumlusuna ait sözleşme ve diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) Müdürlükçe onaylı örneği,

e) Sağlık Bakanlığının tavsiye ve direktiflerine uyacağına ve Bakanlıkça ruhsat verilmiş (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) biyosidal ürünler haricinde kimyasal maddeleri kullanmayacağına ve tarım alanında kullanılan pestisitleri kullanmayacağına dair, mesul müdür veya işyeri sahibi tarafından verilecek taahhütname,

f) Uygulanacak (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama yöntemlerini gösterir belge,

g) Kullanılacak (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünlerin kimyasal grupları ve galenik şekilleri hakkında açıklama raporu,

h) (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins, sayı ve özelliklerini gösterir belge,

ı) Ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında belge,

j) (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Ürün hazırlama ve (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama anında alınacak koruyucu sağlık tedbirlerini açıklayan rapor,

k) İlkyardım dolabı, ilkyardım çantaları ve içerikleri hakkında açıklama raporu,

l) (Ek:RG-15/10/2005-25967) İş yerine ait veya kiralama suretiyle (Mülga ibare:RG-21/5/2011-27940) (…) kullanıma uygun en az bir aracın tahsis edildiğine dair araç ruhsat fotokopisi veya (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) Müdürlükçe onaylı kira sözleşmesi.

bulundurulur.

Başvurunun değerlendirilmesi

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan başvuru dosya üzerinde incelenir, başvuru dosyasının bu Yönetmeliğe uygun olması durumunda Müdürlük elemanları tarafından işyeri 10 iş günü içinde yerinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilen yerlere Ek-2’deki izin belgesi ve Ek-3’teki mesul müdürlük belgesinden ikişer nüsha düzenlenir.

Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır, diğer nüshaları mesûl müdüre imza karşılığında verilir ve işyerinin görünen bir yerine asılır. İzin verilen firma adı, adresi ve iletişim bilgileri yazılı olarak Bakanlığa bildirilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir işyerine ait şube niteliğinde ikinci bir yer açılmak istenmesi veya faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda, 6 ncı maddede belirtilen evraklar ile başvuru tekrarlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Fiziki Altyapı Standartları

Mesûl müdür

Madde 8 — (Değişik fıkra:RG-21/5/2011-27940) İşyeri faaliyette olduğu sürece bir mesûl müdür bulunması zorunludur. Mesûl müdür sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebilir. Mesûl müdürlük için Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager,  Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri),  sağlık alanında en az önlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olunması zorunludur. İşyeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomayı haiz ise kendisi de mesûl müdürlük yapabilir. Bu diplomaya sahip kişiler Bakanlık tarafından belirlenecek eğitim programına katılarak sertifika almak zorundadır. Mesûl müdür, idari işlerden bizzat, diğer işlemlerden ise ekip sorumluları ile birlikte sorumludur. Mesûl müdürün idari işlerinden, işleyişten ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının sağlanmasından işyeri sahipleri de bizzat sorumludur.

Mesûl müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Ekip sorumlularını eğitmek,

İşyerinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,

d) Görevine son verilen veya ayrılan personelin izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

e) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

g) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

h) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak,

i) İşyerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek,

j) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek.

l) (Ek:RG-15/10/2005-25967) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüne (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama yapılmadan iki iş günü öncesinden Ek-1 formunun bir örneğini dilekçe ekinde bildirmek.

Mesûl müdür, işyerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-15/10/2005-25967) Mesûl müdürün işyerindeki görevinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda, bu husus işyeri sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde yeni mesûl müdüre ait işe giriş belgesi ile birlikte Müdürlüğe bildirilmek zorundadır. Mesûl müdürün yıllık izin veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip başlarından bir tanesi mesûl müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir.

Ekip sorumluları

Madde 9 — (Değişik birinci fıkra: RG-15/10/2005-25967) (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Uygulamayı fiilen yürütecek ekipte sorumlu olarak en az bir Tıbbi Teknolog, çevre sağlığı veya toplum sağlığı konusunda eğitim almış Sağlık Memuru, Hemşire, Kimya Teknisyeni, (Ek ibare:RG-21/5/2011-27940) Kimya Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Laboratuar Teknisyeni, Laboratuar Teknikeri, Ziraat Teknisyeni (Ek ibare:RG-21/5/2011-27940) Çevre Teknikeri, Ziraat Teknikeri veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde mesûl müdür olabileceği belirtilen meslek mensuplarından birinin bulunması zorunludur.

(Ek fıkra:RG-21/5/2011-27940) Mesul müdür aynı zamanda ekip sorumlusu olabilir.

Ekip sorumlusu, (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama faaliyeti için gerekli hazırlıkların yapılması ve her türlü güvenlik tedbirinin alınmasından, atıkların düzenli toplanmasından sorumludur. Yapılan her (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama için Ek-1’deki formu tanzim ederek bir nüshasını (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama yapılan yerin sahibi/yetkilisine verilmesinden sorumludur. İşleyişte görülen aksaklıkları ve  uygulamada oluşabilecek kazaları, zehirlenmeleri mesûl müdüre ve en yakın sağlık kuruluşuna bildirmekten sorumludur.

Uygulayıcı personel

MADDE 10 − (Başlığıyla birlikte değişik:RG-21/5/2011-27940)

Uygulayıcı olarak çalıştırılacak personel, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen hususlara aykırı olmayan  ve 18 inci maddede belirtilen sağlık raporuna sahip olup, Bakanlıkça belirlenen eğitime katılmış ve sertifika almış kişilerden oluşur. Sertifika eğitimi Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarca düzenlenebilir.

Bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet ve donanımı çalışan bütün personel iş esnasında amacına ve talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır.

Bina durumu

Madde 11 — İşyeri, betonarme binalarda kurulur, bina ahşap ise müstakil bina olması zorunludur. İşyeri zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir/yıkanabilir özellikte döşenmiş olmalıdır. Odalar arasındaki bölümler tabandan tavana kadar beton, alçıpan, sunta-lam ve benzeri malzemelerle yapılmış olmalıdır.

İşyeri binasında ilgili mevzuat uyarınca yangına karşı güvenlik önlemleri alınır.

Mesken olarak kullanılan binaların bir bölümünde kurulmak istenmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümlerindeki düzenlemelerin yerine getirilmesi sorumluluğu işyeri sahip ve mesûl müdürüne aittir.

İşyerinin bürosu ayrı yerde olabilir. Bu durumda, büroda (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürün ve (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama ile ilgili araç gereç ve malzeme bulundurulamaz.

İşyerinde şebekeye bağlı akar su bulunur. İşyeri, en az atık bırakan yakıt kullanılarak, uygun bir sistemle ısıtılır, ancak kimyasalların bulunduğu oda ve depo ısıtılmaz. İşyerinde pis su tesisatı bulunmalı, zeminde kanalizasyona, fosseptiğe veya arıtım sistemine bağlı ızgaralı ve sifonlu yer süzgeci bulunur.

İşyeri tabii olarak sürekli havalandırıla bilinmeli; pencereler zeminden yüksekte planlanmalı ve demir parmaklıkla korunmuş olmalı, tabii havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda mekanik havalandırma sistemi bulunur.

İşyerinin tüm mekanları amacına uygun aydınlatılır.

Bulundurulması zorunlu asgari birimler

Madde 12 — İşyerinde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur.

a) Büro, (ayrı yerde olabilir-aynı yerde ise (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürün hazırlama odasından uzakta olmalıdır.)

b) İlaç ve malzeme deposu,

c) Çalışanlar için soyunma odası,

d) Yeterli sayıda tuvalet ve duş,

e) Malzeme temizleme ve hazırlık odası.

İzin belgesi alındıktan sonra binada yapılan esasa ilişkin değişiklikler Müdürlüğe bildirilir.

Alet, cihaz ve gereçler

Madde 13 — İlaçlama izni verilebilmesi için, bir işyerinde Ek-4’de belirtilen alet, cihaz ve gereçlerin bulunması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Her ekip için ilkyardım çantası zorunluluğu

Madde 14 — Kaza ve zehirlenmelere karşı kullanılmak üzere her ekibe, ekibin kullandığı (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) biyosidal ürünlere göre spesifik antidotları ile gerekli diğer ilkyardım malzemesi bulunan ilkyardım çantasını temin etmekten, kullanılan veya miadı dolanların ikmalini yapmaktan ve bu malzemelerin kullanımına ait detaylı talimatların hazırlanarak ekiplere dağıtımından mesul müdür ve işyeri sahibi ayrı ayrı sorumludur.

Kaza ve zehirlenmelerde sorumluluk

Madde 15 — Her ekip göreve giderken, kaza ve zehirlenmelerde kullanılmak üzere ilkyardım çantasını beraberinde götürmek zorundadır. Kaza ve zehirlenmelere karşı gerekli tedbirlerin aldırılmasından herhangi bir kaza ve zehirlenme halinde ilkyardımın yaptırılmasından ve bir tedavi kuruluşuna sevkinden ekip sorumlusu, mesûl müdür ve işyeri sahibi ayrı ayrı sorumludur.

Ruhsatlı (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünlerin kullanılması

Madde 16 — Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı kullanılacak (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünlerinBakanlıktan imal veya ithal izninin alınmış olması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun izinsiz ürünler veya diğer kimyasal maddeler bu amaçla kullanılamaz. (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Ürünlerinmuhafazasında ve taşınmasında beşeri ilaçveya zirai mücadele (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünlerinin kapları ve ambalajları kullanılamaz.

(Ek fıkra: RG-15/10/2005-25967) İş yeri, kullanılan (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünlereait ürün (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) güvenlik bilgi formlarını bulundurmak zorundadır.

Çalışma süresi ve şartları

Madde 17 — (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Ürünhazırlama ve (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulamaişlerinde; hamile kadınlar, 18 yaşından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı olanlar ile alkolikler çalıştırılamaz.  Fiilen (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünhazırlama ve (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulamaişlerinde çalışanlar günde devamlı olarak 3, toplam 6 saatten fazla çalıştırılamazlar. Çalışma esnasında iş kıyafetlerinin ve koruyucu malzemelerin amacına ve talimatına uygun olarak kullanılması zorunludur. (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Ürünhazırlama ve (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulamaanında herhangi bir şey yenilmesi ve içilmesi yasaktır.

Çalışanların sağlık kontrolleri

MADDE 18 − (Değişik:RG-21/5/2011-27940)

Hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanlar işe başlamadan önce sağlık raporu alırlar. Bu raporda; astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlenmesi zorunludur. İşçilerin bu işte çalışmaları süresince de oniki (12) ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilerek nörolojik muayenelerinin yapılması ve kanlarında cholinesteras enzim seviyelerinin ölçülmesi gerekir. Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedavileri yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar ürün hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.

İşyerinde tutulacak kayıt ve raporlar

Madde 19 — İşyerinde, mesûl müdür, ekip sorumlusu ile (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürün hazırlama ve (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama işlerinde çalışan işçiler için ayrı ayrı birer dosya tutulur. Bu dosyalarda sözleşmeli personel için sözleşme sureti ve unvanlarını gösterir belge ile dosya sahiplerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, işçilerin göreve başlarken bu işte çalışmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu ve periyodik sağlık kontrollerine ait raporlar muhafaza edilecektir. Ayrıca (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama yapılan yerler, (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama tarihleri, kullanılan (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünler, (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulamayı yapanlar, varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeler ile ilgili Ek-1’de belirtilen formun doldurularak ayrı bir dosyada muhafaza edilir ve istenildiğinde denetim elemanlarının incelenmesine açık tutulur.

İşi bırakanların durumu bildirmesi

Madde 20 — (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Uygulama izni alıp da herhangi bir nedenle işi bırakan işyeri sahibi 15 gün içinde durumu Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Bu iş yerinin izni iptal edilir ve Bakanlığa bilgi verilir.

Uygulama yasakları

MADDE 21 − (Başlığıyla birlikte değişik:RG-21/5/2011-27940)

Meskûn mahallerde zararlılara karşı hava aracı kullanılarak uygulama ile sıcak sisleme yöntemiyle uygulama yapılması yasaktır. Ancak gerekli tedbirler alınması kaydıyla bölgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde sıcak sisleme sınırlı olarak kullanılabilir. Olağanüstü durumlarda Bakanlıktan izin alınması kaydıyla havadan uygulama yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İznin geçerliliğini kaybetmesi

Madde 22 — Verilen izin belgesi; üzerinde yazılı işyeri, şahıs ve (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama şekli için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde geçerliliğini kaybeder.

Bu durumlarda;

a) İşyerinin değişmesi halinde yeni işyeri için gayrı sıhhi müessese ruhsatının alınarak izin belgesinde gerekli düzeltmenin yaptırılması için müdürlüğe başvurulur.

b) İzin belgesinde yazılı şahsın aynı yerde, aynı işi yapmak ve aynı personelle çalışmak üzere işi devretmesi halinde, işi devir alan şahıs devir işlemine ait belgeler ve taahhütname ile beraber Müdürlüğe müracaat ederek  izin belgesinde gerekli düzeltmenin yapılmasını talep eder.

c) İşçi ve işyerini devir alan kişi yeni bir ekiple faaliyetini sürdürmek isterse, devir işlemine ait belge ve taahhütnameye ilave olarak mesûl müdür sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Müdürlükçetasdikli birer örneği, sağlık  veya yardımcı sağlık personeli sözleşmesi ile diplomasının veya yerine geçebilecek belgenin (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Müdürlükçe  tasdikli birer örneği ile müdürlüğe başvurur.

d) (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Uygulama şeklinde değişiklik yapılmak istenmesi halinde ise tatbik edilecek (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama yöntemleri, (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins ve sayıları, (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama anında alınacak  önlemler kullanılacak (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünler konusunda bilgiler ve taahhütname ile müdürlüğe başvurulur.

e) İşyerinin konumu, sahibi, yapılan iş ve kullanılan (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama şeklinde bir değişiklik olmamakla birlikte, cadde veya sokak isminin veya bina numarasının değişmesi gibi nedenlerle adresinde bir değişiklik olması halinde değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile beraber, gerekli düzeltmeyi yaptırmak üzere müdürlüğe başvurulur. Değişiklik tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bu başvuruların dilekçe ile yapılması, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgelerin 6’ncı maddeye uygun olması ve izin  belgesinin aslının da dilekçeye eklenmesi gerekir.

İzin belgesinin kaybolması veya tahrip olması

Madde 23 — İzin belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde yeniden izin belgesi alınması gerekir. Bunun için izin belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı verilmiş gazetenin, tahrip olması halinde ise bozulan izin belgesinin bir dilekçeye eklenerek müdürlüğe başvurulması gerekir. Bu durumda müdürlükçe yeniden, eski tarih ve sayısı ile, gerekli açıklama da yapılarak izin belgesi tanzim edilir.

İznin iptal edilmesi

Madde 24 — Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, bu Yönetmelik hükümlerine veya sağlık teşkilatının düzenleme ve yasaklarının aksine hareket edenler yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen durumunu düzeltmeyen veya direktiflere uymamakta ısrar edenlerin izinleri, müdürlük tarafından en az 6 ay olmak üzere geçici veya kesin olarak iptal edilir. Ayrıca sorumlular hakkında yasal işlem yapılır. İznin iptal edilmesi durumunda Bakanlığa bilgi verilir.

İzinsiz olarak faaliyet gösterenler

Madde 25 — Bu Yönetmelik  hükümlerine göre gerekli izni almadan faaliyet gösterenler veya 22 nci maddede belirtilen nedenlerle, iznin geçerliliğini kaybettiği halde süresi içinde müracaatlarını yaparak izin belgesinde gerekli düzeltmeyi yaptırmayanların işyerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. Aynı zamanda sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 26 — (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Uygulama izni alanların işyerleri, (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama ekipleri sağlık teşkilatının daimi denetimi altındadır. Sağlık teşkilatınca görevlendirilen ekipler işyerini, ekipleri, kullandıkları alet, cihaz ve gereçleri, (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama işlemlerini denetleyebilir, gerekli gördüklerinde kullanılan (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) ürünlerden numune alabilirler. İş sahibi, mesûl müdür ve ekip sorumluları denetimlerde gerekli kolaylığı göstermek ve yapılan uyarılara uymak zorundadırlar. Yapılan denetimde, verilen izin dışında faaliyet gösterildiğinin veya usulüne uygun (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama yapılmadığının tespiti veya yapılan uyarılara uyulmaması halinde görevli ekip (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) uygulama faaliyetini anında  ve en çok 48 saat süre ile durdurmaya yetkilidir. Ancak bu kararın en geç 48 saat içinde müdürlük tarafından onaylanması gerekmektedir. Müdürlüğün onayı ile faaliyeti durdurma süresi, eksikliklerin tamamlanıp halk sağlığına zararsız hale getirilinceye kadar uzatılabilir.

(Ek fıkra: RG-15/10/2005-25967) Mesûl müdür, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi durumunda uyarılır. Bir takvim yılı içinde üç kere uyarı alan mesûl müdürün sertifikası iptal edilir. Mesûl müdürün görevindeki ihmal ve ihlalin sebebi, işyerindeki işlerin ve sunulan hizmetin gerektirdiği alt yapı olanaklarının giderilmemesinden kaynaklanıyor ise, uyarı işyeri sahiplerine yapılır. Bir takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan işyerinin (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi iptal edilir.

(Ek fıkra: RG-15/10/2005-25967) Ekip sorumlusu, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen görevlerini ihmal ve ihlal etmesi durumunda uyarılır. Bir takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan personele ekip sorumluluğu verilmez. Bu husustan mesûl müdür ve işyeri sahibi sorumludur. Bir takvim yılı içerisinde üç kere uyarı alan personeli ekip sorumluluğundan almayan işyerinin (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi iptal edilir.

(Ek fıkra: RG-15/10/2005-25967) Bu Yönetmeliğin 11, 14, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen gereklerin ihmal ve ihlal edilmesi durumunda, işyerine uyarı yapılarak on beş (15) gün süre verilir. Süre sonunda yapılan denetimde, uyarıya sebep olan eksiklik veya aksaklıkların giderilmemesi durumunda, işyeri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyetten men edilir. Bu hususta Müdürlük tarafından alınan kararın işyerine tebliğ edilmesi yeterlidir.

(Ek fıkra: RG-15/10/2005-25967) Bu Yönetmelik hükümlerine göre izin almadan faaliyet gösteren; bu madde hükümlerine göre (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Biyosidal Ürün uygulama izin belgesi iptal edildiği halde faaliyetine devam eden; (Değişik ibare:RG-21/5/2011-27940) Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi bulunmasına rağmen 21 inci maddede belirtilen yasağa aykırı hareket eden ve faaliyeti durdurulduğu halde faaliyet gösteren işyerleri hakkında, 24/4/1930 tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre işlem yapılır.

Eğitimler

MADDE 27 − (Başlığıyla birlikte değişik:RG-21/5/2011-27940)

Halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışacaklara yönelik olarak “Mesul Müdür” ve “Uygulayıcı” eğitimi olmak üzere iki kategoride eğitim düzenlenir.

Mesul Müdür eğitimi beş günden az on günden çok olmamak üzere Ek-8 deki ders içeriğine göre asgari kırk saat olarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

Uygulayıcı eğitimi üç günden az on günden çok olmamak üzere asgari yirmi dört saat olarak Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite ve müdürlük tarafından düzenlenir. Uygulayıcı eğitimi vermek isteyenler Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu kişi/bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirten bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, Ek-5’te belirtilen “Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” düzenlenir.

Uygulayıcı olmak isteyenler Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlara dilekçe ile başvurur. Başvurusu kabul edilenler eğitime katılır. Bu eğitimin sonunda yapılacak uygulama sınavında başarılı olanlara kurum tarafından hazırlanan ve Müdürlük tarafından onaylanan “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası” (Ek-6) düzenlenir. Eğitim programlarında başarısız olanlara iki sınav hakkı daha verilir. Uygulayıcı eğitiminin temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Eğitim, Ek-7 de belirtilen konuları kapsar.

Sertifikaların geçerlilik süresi on yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sonucuna göre asgari sekiz saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

Düzenleme yetkisi

Madde 28 — Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yönelik alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Bu Yönetmelik doğrultusunda; uluslararası giriş çıkış yapan hava, kara ve deniz araçlarının gümrük alanlarında alınacak tedbirler ve işlemlerin usul ve esasları Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün çıkaracağı yönerge ile belirlenir.

Cezai hükümler

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1 —  (Değişik: RG-15/10/2005-25967)

Bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyete geçmiş ilaçlama işyerleri, 27/3/2006 tarihine kadar işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır.

GEÇİCİ MADDE 2 − (Ek:RG-21/5/2011-27940)

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Uygulayıcı olarak çalışan kişiler 2 yıl içerisinde Uygulayıcı Sertifikası almak zorundadır.

GEÇİCİ MADDE 3 − (Ek:RG-21/5/2011-27940)

Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Müdürlük tarafından düzenlenen izin belgeleri 1 yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

__________

(1) Bu yönetmeliğin adı “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iken 21/5/2011 tarihli ve 27940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

EK-1 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU

(Değişik:RG-21/5/2011-27940)

UYGULAMAYI YAPANA AİT BİLGİLER

Uygulamayı yapan firma adı

 

Açık adresi

 

Mesûl müdür

 

Telefon/faks numarası

 

Müdürlük izin tarih ve sayısı

 

Ekip sorumlusu

 

KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün ticari adı

 

Ürünün temin edildiği yer

 

Ürünün uygulama şekli

 

Ürünün aktif maddesi

 

Ürünün antidotu

 

Ürünün ambalajının miktarı (kg/litre)

 

UYGULAMA YAPILAN YER HAKKINDA BİLGİLER

Uygulama yapılan yerin açık adresi

 

Uygulama yapılan hedef zararlı türü/adı

 

Uygulama tarihi ve saati

 

Mesken/işyeri vb

 

İşyeri ise çalışan sayısı

 

Mesken ise daire sayısı

 

Uygulama yapılan yerin alanı

 

Ekip Sorumlusu

İmza

Uygulama Yapılan Yerin

Sorumlusu/Yetkilisi-İmza

Not: ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN (UZEM) 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Bu form iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası uygulama yapılan yerin yetkililerine/sahibine verilmesi zorunludur.

 

EK – 2 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ

(Değişik:RG-21/5/2011-27940)

 

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No

Tarih

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ

KURULUŞUN

ADI                                         :

ADRESİ ve TEL                      :

SAHİBİ (SAHİPLERİ)

ADI ve SOYADI                     :

ÇALIŞMA SAATLERİ             :

EKİP SAYISI                            :

Yukarıda adı ve adresi belirtilen Biyosidal Ürün Uygulama kuruluşunun Mesûl Müdür ...................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygun görülmüştür.

VALİ

veya adına

İl Sağlık Müdürü

 

EK- 3   MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ

(Değişik:RG-21/5/2011-27940)

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No:                                                                                          Tarih:

MESÛL MÜDÜRLÜK BELGESİ

Foto

MESÛL MÜDÜRÜN                                                                                                                                           

ADI ve SOYADI                     :

UNVANI                 :

T.C. NO                                  :

BABA ADI                              :

DOĞUM YERİ                        :

DOĞUM TARİHİ    :

Mezun Olduğu Fakülte       :

Mezuniyet Tarihi                 :

Diploma No                          :

Uzmanlık Diploması No (var ise):

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN

ADI                         :                                                 :

ADRESİ   :                                          :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan .....................................................’nun mesûl müdürlük görevini yürütmesi Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygun görülmüştür

İl Sağlık Müdürü

 

EK – 4 İŞYERLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ

(Değişik:RG-21/5/2011-27940)

1 - İşyerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Alet ve Cihaz

Alet ve Cihaz Adı

Miktarı

Pulverizatör

1 adet

ULV cihazı

1 adet

Sıcak su sistemi (Banyo bölümüne bağlı)

1 adet

Çamaşır makinesi

1 adet

Kilitli dolap

1 adet

Telefon

1 adet

   

2 - İşyerlerinde Asgari Bulundurulması Gerekli Malzeme

Malzeme Adı

Miktarı

İlkyardım dolabı

1 adet

Yangın söndürücüsü

1 adet

Kullanılacak kimyasalla uygun Antidotlar

Ekip üyesi kadar

Koruyucu elbise

Ekip üyesi kadar

Baret     

Ekip üyesi kadar

Çizme

Ekip üyesi kadar

Koruyucu gözlük

Ekip üyesi kadar

Gaz maskesi

Ekip üyesi kadar

Toz maskesi

Ekip üyesi kadar

İlk yardım çantası

Ekip sayısı kadar

Terazi    

1 adet

El feneri

2 adet

Mezür ölçülü silindir

1 adet

Malzeme çantası

1 adet

Kova

1 adet

Süzgeç

1 adet

      

 

EK-5 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

(Ek:RG-21/5/2011-27940)

T.C.

Sağlık Bakanlığı

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Belge No

Tarih

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ

DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

KURULUŞUN

ADI/ÜNVANI                         :

ADRESİ ve TEL                      :

SORUMLUSU

ADI ve SOYADI                     :

Yukarıda adı ve adresi belirtilen kuruluşunun...................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiştir.

Bakan a.

Genel Müdür

 

EK - 6 BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI

(Ek:RG-21/5/2011-27940)

 T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No:                                                                                                                                                 Tarih:

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKASI

Foto

                                                                                                                                            

ADI ve SOYADI                     :

T.C. KİMLİK NO     :

BABA ADI                              :

DOĞUM YERİ                        :

DOĞUM TARİHİ    :

Mezun Olduğu Okul           :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan .....................................................’nun Biyosidal Ürün Uygulayıcısı olarak çalışması Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygun görülmüştür.

İl Sağlık Müdürü

 

EK - 7  BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI  EĞİTİMİ TEMEL İÇERİĞİ

(Ek:RG-21/5/2011-27940)

 

ebultenE-BÜLTEN

E-Bülten’e kayıt olun, fırsatları ve indirimleri kaçırmayın.

ASERA ÇEVRE SAğLığı TARıM TEM. NAK. LOJ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN

Copyright 2015 © Asera.com.tr

Web İşin Web Tasarım İşleri

Dersin adı